ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษ

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Program)
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management & Strategy)
ประสบการณ์การทำงาน

ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร และ ธุรกิจสื่อสาร

ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

+ ด้านที่ปรึกษา

 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจ SME’s

+ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ

 • มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • องค์กรเอกชนต่างๆ

รางวัลด้านวิชาชีพ

 • Human Resource Accreditation (Thailand)
 • Human Resource Award (Thailand)

งานบรรยายและกิจกรรม

 chakrit5  chakrit4

หลักสูตรอบรม

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่Strategic HRM for New Entrepreneurship

 

การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill Development

 

บริหารผลงานอย่างไรให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในยุคแห่งความหลากหลายExcellent Performance Management Systems in Diversity Era

 

ตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ปัจจัยแห่งความสำเร็จHR Scorecard & Key Success

 รางวัล(Award)

 1  5
 5  3
 2  7