ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง
ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Program)
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management & Strategy)
ประสบการณ์การทำงาน
ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร และ ธุรกิจสื่อสาร ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
+ ด้านที่ปรึกษา
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจ SME’s
+ วิทยากรและอาจารย์พิเศษ
 • มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • องค์กรเอกชนต่างๆ
รางวัลด้านวิชาชีพ
 • Human Resource Accreditation (Thailand)
 • Human Resource Award (Thailand)

งานบรรยายและกิจกรรม

 chakrit5  chakrit4
หลักสูตรอบรม
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่Strategic HRM for New Entrepreneurship
 
การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill Development
 
บริหารผลงานอย่างไรให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในยุคแห่งความหลากหลายExcellent Performance Management Systems in Diversity Era
 
ตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ปัจจัยแห่งความสำเร็จHR Scorecard & Key Success

 รางวัล(Award)

 1  5
 5  3
 2  7